Uppförandekod

Bakgrund

Uppförandekoden är en sammanställning av de regler och riktlinjer som utgör grunden för företagets verksamhet och relationer med kunder, affärspartner, medarbetare och andra intressenter. Företaget följer lagar och regler och respekterar kulturer och traditioner i de länder där företaget är verksamt. Uppförandekoden gäller för medarbetare, koncernstyrelsen och konsulter.

Om en anställd har skälig anledning att misstänka att principerna i uppförandekoden inte följs, och om det inte är möjligt eller om det visar sig olämpligt att rapportera situationen till den anställdes närmaste chef, ska ärendet anmälas i enlighet med företagets visselblåsarpolicy. Använd e-postadressen whistleblower@ropa.se eller webbformuläret som finns på https://ropa.se/whistleblower-a3p-biomedical/.

Syfte

Som framgår av Hållbarhetspolicyn följer företaget de tio principerna i FN:s Global Compact samt de 17 mål för hållbar utveckling som identifieras däri (se Hållbarhetspolicyn). Eftersom företaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn är nyckelområdena för alla anställda och arbetare att fokusera på integritet, kvalitet och innovation.

Riktlinjer

Integritet

Företaget följer lagar och regler och respekterar kulturer och traditioner i de länder där företaget är verksamt.

Alla medarbetare ska följa lagar och god affärspraxis samt agera etiskt i alla sina aktiviteter och relationer med intressenter.

Inga medarbetare får ta emot betalningar eller andra ersättningar från tredje part som kan påverka eller som kan uppfattas som att de påverkar deras oberoende när de fattar affärsbeslut.

Alla finansiella transaktioner ska redovisas. Underlaget till redovisningen måste beskriva alla transaktioner på ett korrekt och icke vilseledande sätt och i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper (GAAP).

Alla anställda på bolaget ska ta vara på sina egna personliga och/eller ekonomiska intressen på ett sätt som inte står i strid med och inte kan uppfattas som att det står i strid med företagets ekonomiska intressen.

Kvalitet

Anställda måste följa interna processer, som är i enlighet med tillämpliga företagscertifieringar (som ISO 13485).

Företaget uppmuntrar anställda att rapportera brister eller problem i verksamheten, särskilt de som kan påverka kvaliteten som levereras till kunderna.

Anställda ska interagera med externa parter på ett professionellt sätt när de representerar företaget.

Innovation

Företaget uppmuntrar alla medarbetare att dela med sig av nya idéer för förbättring och utveckling.

Anställda ska visa öppenhet och respekt för sina kollegors idéer.

Företaget strävar efter att upprätthålla en atmosfär som omfattar innovation genom att främja acceptans och respekt i arbetsmiljön och företagskulturen.

Företaget underlättar innovation genom att ägna stor uppmärksamhet åt de anställdas arbetsbelastning, vilket ger utrymme för kreativitet och diskussion.

Ansvar

Företagets ledning ansvarar för att alla anställda har tagit del av uppförandekoden. Det är alla anställdas ansvar att följa uppförandekoden.