Visselblåsarpolicy

Visselblåsning är när en medarbetare eller intressent rapporterar oegentligheter eller problem som skadar, eller någon gång i framtiden kan allvarligt skada, företaget och/eller dess intressenters intressen.

I Sverige har vi en lag baserad på EU direktiv som skyddar visselblåsare som rapporterar, Lag: 2021:890 om särskilt skydd för visselblåsare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

De oegentligheter eller problem som kan rapporteras via A3P Biomedicals visselblåsarrutin är:

 • Brott mot A3P Biomedicals uppförandekod
 • Fara för människors liv och hälsa
 • Brott mot lagar och regelverk
 • Försök att dölja något av de ovanstående

Företaget kommer att säkerställa att:

 • Personer som rapporterar oegentligheter och/eller överträdelser får sin identitet skyddad under hela processen och för all framtid efter det.
 • Alla anmälningar hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

Riktlinjer

Om en medarbetare eller intressent har rimliga skäl att misstänka oegentligheter eller överträdelser inom A3P Biomedicals affärsverksamhet och det inte är möjligt att rapportera situationen till närmaste chef, eller om en rapporten ignoreras, kan bolagets visselblåsrutin användas.

En anmälan kan göras på adressen: whistleblower@ropa.se eller anonymt via webbformulär som finns på sidan https://ropa.se/whistleblower-a3p-biomedical/. Bolagets kontaktperson är styrelsens ordförande som kommer att ta emot rapporten.

Vad händer sedan?

 • Kontaktpersonen meddelar styrelsen och/eller VD att en anmälan har kommit in.
 • Kontaktpersonen lämnar underlaget till styrelsen för bedömning om ärendet kräver ytterligare utredning.
 • Om styrelsen bedömer att ytterligare utredning krävs ger styrelsen i uppdrag åt VD, eller en extern rådgivare, att utreda och upprätta en rapport som (om det är lämpligt) lämnas till berörd chef för ett utlåtande.
 • Rapporten med chefsutlåtandet vidarebefordras (om det är lämpligt) till företaget.
 • Anmälaren får information om ärendet (som bedöms lämpligt att lämnas ut) i den mån han eller hon begär det.
 • Bolagets visselblåsarpolicy gäller i hela koncernen och uppdateras en gång per år.

Ansvar

Företagets ledning ansvarar för att alla anställda har tagit del av visselblåsarpolicyn. Det är alla anställdas ansvar att följa visselblåsarpolicyn.