Stockholm3-studie utsedd till bästa presentation inom sessionen för biopsi av prostatacancer på kongressen European Association of Urology 2024

Den årliga urologikongressen arrangerad av European Association of Urology (EAU) 2024 hölls i Paris 5 – 8 april. Mer sofistikerade, riskanpassade strategier för prostatacancer var ett fokusområde och inkluderade sex presentationer som utvärderade Stockholm3 i europeiska och nordamerikanska populationer. En studie där Stockholm3 utvärderades för att förutsäga risken för återfall efter radikal prostatakirurgi utsågs till bästa presentation i sessionen för biopsi av prostatacancer.

Presentationen utvärderade förekomsten av cancer som missades vid användning av PSA-gränsvärden på 3 ng/ml, jämfört med Stockholm3 ≥11 (1). Kohorten bestod av män som deltog i den ursprungliga STHLM3-studien och genomgick radikal prostatakirurgi med kurativ avsikt. STHLM3-studien hade en parad design, där män med förhöjd PSA (≥3 ng/ml) och eller förhöjd Stockholm3 (Stockholm3 Risk Score på ≥11) genomgick biopsi.

Uppföljningsstudien utvärderade 5-års biokemiskt återfall för dessa män. Resultaten visade att färre än 1 % (1/115) av de cancerfall som missades av Stockholm3 hade biokemiskt återfall vid 5-årsuppföljning, jämfört med 11 % (9/82) för de som missades av PSA ≥3. De fall som missades av PSA identifierades med Stockholm3, följt av biopsi, och de diagnostiserade männen genomgick radikal prostatakirurgi.

Resultaten av denna uppföljningsstudie tyder på följande:

  • Stockholm3 identifierar aggressiv cancer som traditionell, PSA-baserad testning, missar och kan därmed bättre identifiera män som kan få botande behandling.
  • Stockholm3 kan förutsäga risken att utveckla biokemiskt återfall efter prostatakirurgi.
  • Cancerfall som missades av Stockholm3 beter sig mindre aggressivt än cancer som missades av PSA.

Dessa resultat ligger i linje med de resultat som presenterades vid EAU 2023, Micoli et al. (2), och visade en trend mot minskad prostatacancerspecifik mortalitet från samma STHLM3-studie.

"Stora screeningsstudier har visat att PSA-testning minskar prostatacancerspecifik mortalitet, men enbart PSA-testning eliminerar inte mortaliteten. Våra resultat indikerar att ett kompletterande Stockholm3-test vid lägre PSA-värden kan leda till att kliniskt relevanta och potentiellt dödliga cancerformer upptäckas och botas. Dessa data tyder på att det finns ytterligare prognostisk nytta av Stockholm3-testning", säger Dr. Hari Vigneswaran, forskare vid Karolinska Institutet, urolog och medicinsk chef vid A3P Biomedical.

Andra presentationer om Stockholm3 under EAU täckte ett brett spektrum av ämnen, inklusive:

Organiserad prostatacancertestning och screening, multi-etnisk validering, klinisk användning hos män ≥75 år, efterlevnad av Stockholm3 jämfört med PSA och kostnadseffektivitet i ett diagnostiskt och kliniskt behandlingsflöde.

(1) Vigneswaran HT; Palsdottir T; Grönberg H; Nordström T; Egevad L; Eklund M. “Stockholm3 to predict post-operative risk and biochemical recurrence after radical prostatectomy: Evidence from the STHLM3 trial” EUROPEAN UROLOGY. 2024;85:s1674-s1675

(2) Micoli C; Crippa A; Discacciati A; Vigneswaran H; Palsdottir T; Clements M; Aly M; Adolfsson J; Fredrik W; Wiklund P; James T; Lindberg J; Gronberg H; Egevad L; Nordstrom T; Eklund M. “The Stockholm3 prostate cancer screening trial (STHLM3): An interim analysis of mortality results after 6.5 years of follow-up.” EUROPEAN UROLOGY. 2023;83:s1266-s1267