Stockholm3 i samverkan med Region Stockholms och Gotlands OPT program

Region Stockholm och Region Gotland (Regionen) påbörjade 2022 ett gemensamt treårigt projekt med erbjudande om organiserad prostatacancertestning (OPT) till samtliga 50-åriga män bosatta i Regionen. Under 2024 pågår en utvärdering av Stockholm3-testet som ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet i samverkan med OPT.

Den 12 februari skickades de första inbjudningarna ut till män i Regionen. Totalt kommer 27 000 män födda 1974 och 1972 att bjudas in och erbjudas testning med Stockholm3 vid förhöjda PSA värden. Syftet med OPT är att göra prostatacancer-testningen mer effektiv och träffsäker, samt nå fler män som inte testar sig på eget initiativ. Utvärderingen av Stockholm3 syftar till att upptäcka aggressiv prostatacancer i ett tidigt stadium, minska överdiagnostiken och förbättra resursanvändningen inom sjukvården.

Sedan 2022 har Region Värmland använt sig av Stockholm3 i sitt program som erbjuds alla män i åldern 50 till 70 år bosatta i den regionen.

”Erbjudandet om Stockholm3-testning ger män möjlighet till en tidigare och mer träffsäker diagnos när cancern fortfarande är möjlig att bota, möjliggör kortare ledtider till behandling och en mer effektiv resursanvändning inom sjukvården. Att införa Stockholm3 i Regionens OPT program skulle medföra en vinst både för medborgarna och sjukvården,” säger David Rosén, VD på A3P Biomedical.