Ny analys i European Urology visar att Stockholm3 är kostnadseffektivt för allmän screening

  • 60 procent minskning av magnetkameraundersökningar
  • 39 procent reduktion av överdiagnostik
  • Kostnadseffektivt för screening

A3P Biomedical AB tillkännagav idag att en kostnads-nyttoanalys baserad på STHLM3 MRI-studien har publicerats i European Urology (1). Analysen drar slutsatsen att en Stockholm3-baserad screeningstrategi skulle vara kostnadseffektiv och minska behovet av magnetkamera med 60 procent och samtidigt minska överdiagnostik med 39 procent jämfört med att använda PSA och magnetkamera.

“Att kombinera blodprovet Stockholm3 med magnetkamera är det modernaste sättet för att tidigt upptäcka prostatacancer. Denna publikation visar de betydande vinster som förutspås genom att införa allmän screening baserad på Stockholm3: minskad dödlighet och en betydande minskning av magnetkameraundersökningar och biopsier, vilket driver den kostnadseffektivitet som redan setts hos de vårdgivare som har implementerat Stockholm3 i Skandinavien,” säger David Rosén, VD på A3P Biomedical.

Förra året fick resultaten från STHLM3 MRI-studien fast track-beteckning och publicerades i The Lancet Oncology. Resultaten vann också första pris för bästa onkologiska abstrakt på EAU-kongressen (2).

Denna vecka publiceras en kostnad/nytto-analys baserad på STHLM3 MRI-studien i European Urology (1). Analysen genomfördes ur ett livstidssamhälleligt perspektiv med hjälp av en mikrosimuleringsmodell för män i Sverige i åldrarna 55-69 år och jämförde ingen screening med tre fyråriga screeningstrategier, inklusive PSA och Stockholm3.

Män över gränsvärdet för PSA eller Stockholm3 fick en magnetkameraundersökning, och män med en positiv magnetkamera fick kombinerade riktade och systematiska biopsier. Prognoser inkluderade antalet tester, cancerincidens och dödlighet, kostnader, kvalitetsjusterade levnadsår (quality-adjusted life-years, QALY) och stegvisa kostnadseffektivitetskvoter (incremental cost-effectiveness ratios, ICER). Osäkerheter i nyckelparametrar bedömdes med hjälp av känslighetsanalyser.

Jämfört med ingen screening ansågs screeningstrategierna ha måttliga kostnader per QALY i Sverige. Att använda Stockholm3 resulterade i en 60 procent minskning av magnetkameraundersökningar och en 39 procent minskning av överdiagnostik jämfört med screening med PSA före magnetkameraundersökning. Stockholm3 var kostnadseffektiv och minskade screeningrelaterade skador samtidigt som hälsofördelarna från tidig upptäckt bibehölls.

(1) Cost-effectiveness of Stockholm3 test and magnetic resonance imaging in prostate cancer screening: A microsimulation study; Hao et al, European Urology 2022.
(2) European Association of Urology (EAU) Congress 2021.

För ytterligare information kontakta:
David Rosen, VD
telefon: +46 10 1823325
epost: david.rosen@a3pbiomedical.com

Om A3P Biomedical
A3P Biomedicals mission är att öka livskvaliteten för män genom att radikalt förbättra precisionen i prostatacancerdiagnostik.

Bolagets huvudprodukt är Stockholm3, ett blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet. Totalt har 750 miljoner kronor investerats i kliniska studier och produktutveckling för Stockholm3. A3P Biomedical har huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök www.a3p.com.

Om Stockholm3
Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i en avancerad algoritm, i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Blodprovet hittar 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer och minskar samtidigt antalet onödiga biopsier med 50 procent i jämförelse med nuvarande praxis PSA3.

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier som totalt inkluderat över 75 000 män. Data från den senaste pivotala studien inkluderar 12 750 män och publicerades i The Lancet Oncology 2021. Ett antal studier har publicerats i tidskrifter av hög kvalitet (med hög så kallad impaktfaktor), inklusive STHLM3-studien som innefattade 58 000 män och publicerades i The Lancet Oncology 20153.

Baserat på oberoende expertgranskning av kliniska data har flera ledande vårdgivare i Norden, som Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och Universitetssjukhuset i Stavanger ersatt PSA-testet med Stockholm3. För patienten innebär Stockholm3 ett mer tillförlitligt test med tydligare svar. För vårdgivare kan de direkta sjukvårdskostnaderna minska med 17 till 28 procent.
(3) Publications, results and clinical validation.

Om prostatacancer
Prostatacancer är den näst vanligaste cancersjukdomen hos män globalt och den femte vanligaste cancersjukdomen som män avlider av. Enligt WHO beräknades 1,4 miljoner män diagnostiseras med prostatacancer och 375 000 avlida till följd av sjukdomen under 2020. I takt med en åldrande befolkning förväntas förekomsten av prostatacancer stiga med 70 procent fram till 2040.