Fast track-publicering av STHLM3 MR-studien i The Lancet Oncology

  • Stockholm3 i kombination med MR möjliggör införande av allmän screening av prostatacancer
  • Denna kombination av diagnosmetoder minskar antalet onödiga biopsier med 74 procent

STOCKHOLM, 13 augusti, 2021. A3P Biomedical AB meddelade idag att resultaten från STHLM3 MR-studien omfattande 12 750 män har fått fast track-hantering på grund av övertygande resultat och nu är publicerad i den erkända vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology(1).

Resultaten från STHLM3 MR-studien som publicerats i The Lancet Oncology visar att kombinationen av A3P Biomedicals blodprov Stockholm3 tillsammans med magnetröntgen (MR)  vid allmän screening av prostatacancer minskar antalet onödiga biopsier med 74 procent jämfört med dagens standardmetod, samtidigt som lika många behandlingskrävande tumörer hittas.

Stockholm3 minskar dessutom antalet MR-undersökningar med 36 procent jämfört med standardtestet PSA. Dessa betydande förbättringar kan möjliggöra allmän screening av prostatacancer.

”Att få fast track-publicering i The Lancet Oncology – och dessutom vinna första pris för bästa abstrakt på EAU-kongressen(2) – visar betydelsen av denna studie. Den betydande minskningen av onödiga biopsier och MR-undersökningar, som är en flaskhals, innebär en väsentlig förbättring jämfört med dagens standardmetod och ger underlag för att påskynda införandet av allmän screening för prostatacancer. Den gedigna vetenskapliga basen för Stockholm3 innefattar nu kliniska studier med över 80 000 män”, säger David Rosén, CEO för A3P Biomedical.

STHLM3 MR-studien är en randomiserad populationsbaserad studie med 12 750 män i åldersgruppen 50 till 74 år. I studien jämfördes standardtestet PSA med Stockholm3 där bägge testerna användes tillsammans med magnetkamera och riktade vävnadsprover eller tillsammans med traditionell vävnadsprovtagning. Jämfört med dagens standardmetoder, PSA och traditionell vävnadsprovtagning, minskade Stockholm3 testet och magnetkamera överdiagnostiken med 69 procent och antalet onödiga biopsier med 74 procent, med bibehållen upptäckt av farliga tumörer.

AUC (area under the receiver-operating characteristic curve) för signifikant cancer i  gruppen med traditionell vävnadsprovtagning var 0,76 (95% KI 0,72-0,80) och 0,60 (95%KI 0,54-0,65) för Stockholm3 respektive PSA, vilket motsvarar 27% förbättring av AUC. Genom att använda Stockholm3 inför MR istället för PSA, minskade dessutom antalet MR -undersökningar med 36 procent och onödiga biopsier reducerades med ytterligare 18 procent.

Dagens standardmetod innefattar PSA -testning som ett första steg. Den låga specificiteten hos PSA leder dock till onödiga biopsier och överdiagnostik av ofarliga tumörer, vilket har utgjort ett stort hinder för att införa allmän screening baserat på PSA.

”De vårdgivare i Norden som redan övergått till Stockholm3 har visat att i klinisk praxis uppnås ännu bättre resultat än i kliniska screening-studier; 100 procent fler farliga tumörer hittas, 50 procent minskning av onödiga biopsier och 17-25 procent lägre kostnader. A3P Biomedical arbetar för att göra Stockholm3 tillgängligt i hela världen och ser fram emot nära samarbete med befintliga och nya partners för att förbättra mäns hälsa och livskvalitet”, säger David Rosén vidare.

För ytterligare information kontakta:

David Rosén, CEO
telefon: +46 10 1823325
epost: [email protected]

Martin Steinberg, VP Corporate Development
telefon: +46 10 1823327
epost: [email protected]

Om Stockholm3
Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i en avancerad algoritm, i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Stockholm3 hittar 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer och minskar samtidigt antalet onödiga biopsier med 50 procent i jämförelse med nuvarande praxis PSA (3).

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier som totalt inkluderat över 75 000 män. Data från den senaste pivotala studien inkluderar 12 750 män och publicerades i The Lancet Oncology 2021. Ett antal studier har publicerats i tidskrifter av hög kvalitet (med hög s k impaktfaktor), inklusive STHLM3-studien som innefattade 58 000 män och publicerades i The Lancet Oncology 2015 (3).

Baserat på oberoende expertgranskning av kliniska data har flera ledande vårdgivare i Norden, som Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och Universitetssjukhuset i Stavanger ersatt PSA-testet med Stockholm3. För patienten innebär Stockholm3 ett mer tillförlitligt test med tydligare svar, för vårdgivare kan de direkta sjukvårdskostnaderna minska med 17 till 25 procent (3).

Om prostatacancer
Prostatacancer är den näst vanligaste cancersjukdomen hos män globalt och den femte vanligaste cancersjukdomen som män avlider av. Enligt WHO beräknades 1,4 miljoner män diagnostiseras med prostatacancer och 378 000 avlida till följd av sjukdomen under 2020. I takt med en åldrande befolkning förväntas förekomsten av prostatacancer stiga med 70 procent fram till 2040.

Om A3P Biomedical, www.a3p.com

A3P Biomedicals mission är att öka livskvaliteten för män genom att radikalt förbättra precisionen i prostatacancerdiagnostik.

Bolagets huvudprodukt är Stockholm3, ett blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och validerats i kliniska studier som omfattar mer än 75 000 män. Totalt har 750 miljoner kronor investerats i kliniska studier och produktutveckling för Stockholm3. A3P Biomedical har huvudkontor i Stockholm.

(1) Prostate cancer screening using a combination of risk-prediction, MRI, and targeted prostate biopsies (STHLM3-MRI): a prospective, population-based, randomised, open-label, non-inferiority trial; T Nordström et al, The Lancet Oncology 2021

(2) European Association of Urology (EAU) Congress 2021

(3) Publikationer, resultat och klinisk validering