Studie publicerad i European Urology Open Science bekräftar att Stockholm3 ger ökad precision i prostatacancerdiagnostik

En ny klinisk valideringsstudie i Region Värmland har publicerats i European Urology Open Science (1). Resultatet av studien visar att Stockholm3 leder till bättre prostatacancerdiagnostik med minskat antal undersökningar och lägre resursåtgång än nuvarande svenska riktlinjer, och på sikt kan bana väg för allmän screening av prostatacancer.

Den nu publicerade studien från Region Värmland stärker ytterligare den kliniska evidensen för Stockholm3 och visar  på stora förbättringar av prostatacancerdiagnostiken. Stockholm3 hittar fler aggressiva tumörer och möjliggör en betydande minskning av undersökningar med magnetkamera och onödiga biopsier. Det har nu validerats i kliniska studier omfattande totalt över 75 000 män och minskar såväl mänskligt lidande som kostnader och belastning på kritiska vårdresurser,” säger David Rosén, VD på A3P Biomedical.

Resultaten av studien visar att:

  • Jämfört med nuvarande nationell riktlinjer hittar Stockholm3 lika många aggressiva tumörer, med minskat antal magnetkameraundersökningar (-88 procent), minskad överdiagnostik (-18 procent) och färre onödiga biopsier (-15 procent).
  • Jämfört med magnetkameraundersökningar hittar Stockholm3 fler aggressiva tumörer (+7 procent), med minskat antal kompletterande magnetkamera-undersökningar (-88 procent), minskad överdiagnostik (-23 procent) och färre onödiga biopsier (-39 procent).

Rekrytering till studien genomfördes i Region Värmland under åren 2019-2020. Inbjudningar skickades till 8 764 män varav 2 511 deltog i studien och lämnade ett PSA-prov. Män med PSA ≥ 3 (N=272) genomförde även Stockholm3 och undersökning med magnetkamera. Studien utvärderade fyra olika diagnostiska strategier: i) Nationella riktlinjer i Sverige fram till 2019, ii) Nationella riktlinjer i Sverige från 2020, iii) Magnetkamera, samt iv) Stockholm3.

Artikelförfattarna sammanfattar resultaten med att nuvarande riktlinjer har god känslighet för aggressiv prostatacancer, men med en hög grad av överdiagnostik och onödiga biopsier. Stockholm3 kan förbättra precisionen i diagnostiken avsevärt och på sikt bana väg för allmän screening av prostatacancer.

För att ta del av Region Värmlands pressmeddelande om studien hänvisas till denna länk:
Studie i Värmland banar väg för bättre tidig diagnostik av prostatacancer – Region Värmland (regionvarmland.se).

(1) A Head-to-head Comparison of Prostate Cancer Diagnostic Strategies Using the Stockholm3 Test, Magnetic Resonance Imaging, and Swedish National Guidelines: Results from a Prospective Population-based Screening Study; Walden et al, European Urology Open Science 2022

För ytterligare information kontakta:
David Rosén, VD
Telefon: +46 10 1823325
E-post: [email protected]

Om Stockholm3
Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i en avancerad algoritm, i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Blodprovet hittar 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer och minskar samtidigt antalet onödiga biopsier med 50 procent i jämförelse med nuvarande praxis PSA (2).

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier som inkluderat fler än 75 000 män. Data från den senaste pivotala studien inkluderar 12 750 män och publicerades i The Lancet Oncology 2021. Ett antal studier har publicerats i tidskrifter av hög kvalitet (med hög så kallad impaktfaktor), inklusive STHLM3-studien som innefattade 58 000 män och publicerades i The Lancet Oncology 2015 (2).

Baserat på oberoende expertgranskning av kliniska data har flera ledande vårdgivare i Norden, som Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och Universitetssjukhuset i Stavanger ersatt PSA-testet med Stockholm3. För patienten innebär Stockholm3 ett mer tillförlitligt test med tydligare svar. För vårdgivare kan de direkta sjukvårdskostnaderna minska med 17 till 28 procent (2).

(2) Publikationer, resultat och klinisk validering

Om prostatacancer 
Prostatacancer är den näst vanligaste cancersjukdomen hos män globalt och den femte vanligaste cancersjukdomen som män avlider av. Enligt WHO beräknades 1,4 miljoner män diagnostiseras med prostatacancer och 375 000 avlida till följd av sjukdomen under 2020. I takt med en åldrande befolkning förväntas förekomsten av prostatacancer stiga med 70 procent fram till 2040.

Om A3P Biomedical
A3P Biomedicals mission är att öka livskvaliteten för män genom att radikalt förbättra precisionen i prostatacancerdiagnostik. Bolagets huvudprodukt är Stockholm3, ett blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och validerats i kliniska studier som omfattar mer än 75 000 män. Totalt har 750 miljoner kronor investerats i kliniska studier och produktutveckling för Stockholm3. A3P Biomedical har huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök www.a3p.com.