Stockholm3 i det svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer

I februari 2022 presenterades ett förslag till reviderat svenskt nationellt vårdprogram för prostatacancer och gick i samband med det ut på remiss. Förslaget har nu antagits och expertguppen konstaterat att det finns god evidens för att Stockholm3 kan selektera män med PSA över en viss nivå för vidare utredning och minska andelen män som behöver genomgå magnetkameraundersökning.

Prostatacancer är med omkring 10 000 nya fall per år den vanligaste cancerformen i Sverige och den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. Tidig upptäckt är avgörande för vårdutfallet.

”Vi är mycket glada över expertgruppens utlåtande om Stockholm3. Den förbättrade precision som Stockholm3 medför kan bidra till att rädda upp till 1000 liv årligen, bara i Sverige. Samtidigt kan onödiga undersökningar som både oroar patienter och tar stora vårdresurser i anspråk undvikas,” säger David Rosén, VD på A3P Biomedical.

Socialdepartementet gav 2018 Regionala cancercentrum i samverkan i uppdrag att standardisera och effektivisera prostatacancertestningen i landet och identifiera kompletterande diagnostiska tester. Det övergripande målet med vårdprogrammet är att ge en gemensam grund för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad prostatacancer, så att variationerna mellan olika regioner och sjukhus minimeras. Ett reviderat ”Nationellt vårdprogram för prostatacancer”, innehållande bland annat rekommendationer från den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT) gick ut på remiss i februari 2022 och har nu antagits (1).

Av det reviderade vårdprogrammet framgår ”att det finns god evidens för att Stockholm3 kan selektera män med PSA över en viss nivå för vidare utredning och minska andelen män som behöver genomgå magnetkameraundersökning” och att ”de lokala OPT-projekten lämpar sig väl för fortsatt klinisk utvärdering av Stockholm3”.

(1) Prostatacancer – Nationellt vårdprogram 2022-06-21