Klinisk studie visar att Stockholm3 har betydande kliniska fördelar jämfört med europeisk riskkalkylator för prostatacancer

En studie som jämför Stockholm3 med Rotterdam Prostate Cancer Risk Calculator (RPCRC) har publicerats i European Urology Focus (1). RPCRC är en riskkalkylator för prostatacancer som rekommenderas i de europeiska behandlingsriktlinjer som utfärdas av European Association of Urology. Stockholm3 uppvisade bättre träffsäkerhet och en positiv klinisk nytta medan RPCRC var suboptimal och underskattade risken för prostatacancer avsevärt.

Rotterdam Prostate Cancer Risk Calculator (RPCRC) och Stockholm3 kan båda användas som beslutsstöd för urologer avseende vidare remittering till MR-undersökning eller biopsi för tidig upptäckt av prostatacancer. Syftet med studien var att utvärdera RPCRC:s validitet och jämföra den med användning av PSA och Stockholm3 för att upptäcka kliniskt signifikanta fall av prostatacancer. Studien använde data från den prospektiva populationsbaserade randomiserade STHLM3-MRI studien, och inkluderade 666 deltagare för vilka sannolikheten för klinisk signifikant prostatacancer (csPC) beräknades med RCPRC och Stockholm3, med och utan beaktande av prostatavolym.

Med RCPRC:s rekommenderade tröskelvärde ≥4 procent för att upptäcka csPC, upptäcktes 54 procent av csPC-fallen medan 94 procent upptäcktes med Stockholm3 med tröskelvärdet ≥11 procent. Stockholm3 predikterade risken för csPC på en god nivå medan RPCRC underskattade risken för csPC. Stockholm3 uppvisade en positiv nytta med kliniskt relevanta tröskelvärden, medan RPCRC uppvisade en negativ nytta. Jämfört med PSA upptäckte RPCRC färre fall av csPC (84 mot 103), medan Stockholm3 upptäckte fler fall (143 mot 103).

“Den här studien är en ytterligare validering av Stockholm3:s kliniska nytta jämfört med andra metoder och visar på testets stora potential att förbättra prostatacancerdiagnostiken i Europa genom att upptäcka fler fall tidigt när patienterna kan botas. Om Stockholm3 inkluderas i de kliniska riktlinjerna och den dagliga vården kan det också leda till stora kostnadsbesparingar och frigöra resurser genom att minska överdiagnostiken. Vi är redan aktiva i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Schweiz och expanderar nu i resten av Europa”, säger David Rosén, VD för A3P Biomedical.

(1) External Validation of the Rotterdam Prostate Cancer Risk Calculator and Comparison with Stockholm3 for Prostate Cancer Diagnosis in a Swedish Population-based Screening Cohort; Palsdottir et al, European Urology Focus 2022.